Štatúty súťaží

Súťaž – Dopravný podnik Bratislava

Štatút súťaže na Instagrame o 1x Ročnú električenku na zónu 100 a 101 v hodnote 239 EUR (ďalej len „súťaž“)

 1. Organizátor súťaže
  Organizátorom súťaže je spoločnosť okto.digital s.r.o., Nobelova 6, 831 02, Bratislava, IČO 50 734 547, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 117462/B (ďalej len „organizátor“).
 2. Zverejnenie pravidiel súťaže
  Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Pravidlá súťaže sú k nahliadnutiu u organizátora súťaže, a zároveň na webovej stránke https://podcastroka.sk/sutaze
 3. Podmienky účasti v súťaži
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov, ktorá vyslovila spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súhlas s podmienkami súťaže a splnila ďalšie podmienky na účasť v súťaži, ktoré sú definované nižšie, s výnimkou osôb uvedených v čl. 11 týchto podmienok (ďalej len „učastník“).
  2. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže do svojho príbehu na osobnom profile vyzdieľa požadovaný obsah a označí profil @podcastroka, napíše komentár pod súťažný príspevok zverejnený na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram podľa inštrukcie v súťažnom príspevku a zároveň splní podmienku sledovania oficiálneho profilu @podcastroka na sociálnej sieti Instagram. Účastník sa zaväzuje, že súčasťou jeho komentárov nebude obsah, ktorý:
   • je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a účastník nedisponuje predchádzajúcim súhlasom autora,
   • je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
   • zasahuje do práva na ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb a účastník nedisponuje súhlasom týchto osôb,
   • je v rozpore s dobrými mravmi.
  3. Organizátor nenesie zodpovednosť za konanie účastníka, ktoré je v rozpore s predchádzajúcimi zásadami a je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu rozhodnúť o vyradení a odstránení komentára zo súťaže a vylúčení účastníka, ktorý nespĺňa podmienky pre účasť.
  4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane, vždy však musia byť splnené podmienky uvedené v čl. 3, bod 2. tohto štatútu.
 4. Trvanie súťaže
  1. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 23.5.2024 do 6.6.2024. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných skutočností (neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť pravidlá a podmienky súťaže, ako aj upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej úvahy, najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady. O postupe bude informovať všetkých účastníkov prostredníctvom oficiálneho profilu @podcastroka na sociálnej sieti Instagram.
 5. Vyhodnotenie súťaže
  1. Po ukončení súťaže organizátor náhodným žrebovaním externou aplikáciou vyberie výhercu alebo výherkyňu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 6.6.2024 a výsledky i priebeh žrebovania budú zverejnené na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram.
 6. Cena/výhra:
  1. Popis výhry: 1x Ročná električenka na zónu 100 a 101 v hodnote 239 EUR
 7. Pravidlá súťaže
  1. Do súťaže je možné zapojiť sa tak, že v čase konania súťaže účastník do svojho príbehu na osobnom profile vyzdieľa požadovaný obsah a označí profil @podcastroka, napíše komentár pod súťažný príspevok zverejnený na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram podľa inštrukcie v súťažnom príspevku a zároveň splní podmienku sledovania oficiálneho profilu @podcastroka na sociálnej sieti Instagram. Výhercov organizátor po uverejnení výsledkov kontaktuje cez súkromnú správu na Instagrame.
  2. Organizátor zabezpečí zaslanie výhry po potvrdení osobných údajov a súhlasu na ich spracovanie na adresu sutaz@podcastroka.sk. Pokiaľ výherca neodpovie do 3 dní od prijatia súkromnej správy organizátora, výhra prepadá a organizátor má právo vyžrebovať náhradného výhercu.
  3. Každý záujemca o účasť v súťaži berie na vedomie a súhlasí s tým, že na účely súťaže v prípade výhry je nevyhnutné poskytnutie svojej e-mailovej adresy, mena a priezviska, adresy bydliska a telefónneho čísla, ktorých spracúvanie sa riadi pravidlami pre spracúvanie osobných údajov účastníkov uvedených v týchto pravidlách súťaže.
 8. Určenie výhercov a spoločné ustanovenia k výhram
  1. Výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.
  2. Žrebovanie sa uskutoční 6.6.2024 (viď čl. 5, bod 1. vyššie).
  3. Do vyhodnotenia súťaže je účastník prostredníctvom komentára zaradený aj opakovane za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v čl. 3, bod 2. tohto štatútu.
  4. Organizátor súťaže upozorňuje výhercov, že ich výhra môže podliehať dani z príjmu fyzických osôb, príp. ďalším odvodovým povinnostiam v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, pričom výherca sám zodpovedá za splnenie si týchto povinností vyplývajúcich mu z prevzatej výhry.
  5. Výhercovia berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto súťaži. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.
  6. Za výhru nie je možné nárokovať si finančnú náhradu a výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, ak nebude osobitne dohodnuté inak.
  7. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora súťaže, partnera alebo akejkoľvek tretej osoby.
 9. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
  1. Mená výhercov budú zverejnené po skončení súťaže na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram. O výhre budú výhercovia informovaní prostredníctvom súkromnej správy zaslanej profilu, z ktorého bol odoslaný komentár, ktorým sa do súťaže zapojili (viď. čl. 7, bod 1. súťažných podmienok).
  2. Odovzdanie výhry dohodne organizátor s výhercom. Výherca je povinný do 48 hodín od doručenia informácie o výhre poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť pri odovzdávaní výhier, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a bude určený náhradný výherca. Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť a potvrdiť splnenie súťažných podmienok. V sporných prípadoch o práve výhercu na výhru, alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto právach.
  3. Odovzdanie výhry výhercovi (viď. čl. 6) sa uskutoční zaslaním na adresu bydliska výhercu do 9.6.2024, alebo podľa dohody s organizátorom.
  4. Výhra bude výhercovi odovzdaná po overení splnenia všetkých náležitostí a podmienok súťaže.
 10. Zodpovednosť organizátora súťaže
  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 11. Vylúčenie zamestnancov organizátora súťaže a ďalších subjektov
  Súťaže sa nemôžu ako účastníci zúčastniť zamestnanci ani iné osoby, ktoré sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľajú, ani osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka).
 12. Osobné údaje
  1. Spracovanie osobných údajov účastníkov v súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “zákon”). Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov organizátorom sú dostupné na webových stránkach organizátora v dokumente Ochrana osobných údajov.
  2. Pre prípad, že sa účastník stane výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých kontaktných údajov na účely odovzdania výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  3. Údaje zo súťaže budú uchovávané po dobu 12 mesiacov a informácia o účasti v súťaži po obdobie 3 rokov.
  4. Pokiaľ v týchto pravidlách nie je uvedené inak, alebo ak účastník súťaže neudelí organizátorovi ďalší výslovný súhlas, budú osobné údaje získané od účastníka v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže. Právnym titulom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, resp. súhlas dotknutej osoby – článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.
  5. Účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú z nariadenia, t.j. s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj prípadný súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora odvolať, že má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z článku 13 a nasl. nariadenia. Organizátor môže spracovaním osobných údajov poveriť aj tretiu osobu (sprostredkovateľa), a to aj bez súhlasu účastníkov súťaže.
  6. Účastník ako dotknutá osoba má nasledujúce práva spojené so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré si môžu uplatniť u organizátora akýmkoľvek spôsobom, najmä písomne ​​na adrese sídla organizátora alebo e-mailu: sutaz@podcastroka.sk. Účastník má najmä právo na prístup k osobným údajom spočívajúce v práve na informáciu (bezplatne na základe žiadosti), ktoré ich osobné údaje organizátor spracováva, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie, spracovania, na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu výhercu nemá vplyv na výhru v súťaži), či právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk/uoou/).
  7. Výherca účasťou v súťaži udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, fotografií z procesu využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke organizátora a oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram organizátora a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch za účelom propagácie organizátora. Svoj súhlas môže odvolať zaslaním žiadosť a e-mailovú adresu sutaz@podcastroka.sk.
  8. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách a na webovej stránke organizátora.
 13. Osobitné a záverečné ustanovenia
  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek účastníka, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek účastníka, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke organizátora.

V Banskej Bystrici dňa 23.5.2024
okto.digital s.r.o., organizátor

Súťaž – Forbes

Štatút súťaže na Instagrame o 1x ročné predplatné magazínu Forbes a 1x Žltá kniha od Michala Pastiera (ďalej len „súťaž“)

 1. Organizátor súťaže
  Organizátorom súťaže je spoločnosť okto.digital s.r.o., Nobelova 6, 831 02, Bratislava, IČO 50 734 547, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 117462/B (ďalej len „organizátor“).
 2. Zverejnenie pravidiel súťaže
  Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Pravidlá súťaže sú k nahliadnutiu u organizátora súťaže, a zároveň na webovej stránke https://podcastroka.sk/sutaze
 3. Podmienky účasti v súťaži
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov, ktorá vyslovila spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súhlas s podmienkami súťaže a splnila ďalšie podmienky na účasť v súťaži, ktoré sú definované nižšie, s výnimkou osôb uvedených v čl. 11 týchto podmienok (ďalej len „učastník“).
  2. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže napíše komentár pod súťažný príspevok zverejnený na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram podľa inštrukcie v súťažnom príspevku a zároveň splní podmienku sledovania oficiálneho profilu @podcastroka na sociálnej sieti Instagram. Účastník sa zaväzuje, že súčasťou jeho komentárov nebude obsah, ktorý:
   • je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a účastník nedisponuje predchádzajúcim súhlasom autora,
   • je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
   • zasahuje do práva na ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb a účastník nedisponuje súhlasom týchto osôb,
   • je v rozpore s dobrými mravmi.
  3. Organizátor nenesie zodpovednosť za konanie účastníka, ktoré je v rozpore s predchádzajúcimi zásadami a je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu rozhodnúť o vyradení a odstránení komentára zo súťaže a vylúčení účastníka, ktorý nespĺňa podmienky pre účasť.
  4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane, vždy však musia byť splnené podmienky uvedené v bode 3.2. tohto štatútu.
 4. Trvanie súťaže
  1. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 13.6.2024 do 21.6.2024. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných skutočností (neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť pravidlá a podmienky súťaže, ako aj upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej úvahy, najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady. O postupe bude informovať všetkých účastníkov prostredníctvom oficiálneho profilu @podcastroka na sociálnej sieti Instagram.
 5. Vyhodnotenie súťaže
  1. Po ukončení súťaže organizátor náhodným žrebovaním externou aplikáciou vyberie výhercu alebo výherkyňu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21.6.2024 a výsledky i priebeh žrebovania budú zverejnené na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram.
 6. Cena/výhra:
  Popis výhry: 1x ročné predplatné magazínu Forbes – 12 x 200 + strán hodnotného Forbes obsahu každý mesiac s doručením, až 30 % na vstupenky na podujatia Forbes a 20 % na knihy z Forbes knižnice + 1x Žltá kniha od Michala Pastiera
 7. Pravidlá súťaže
  1. Do súťaže je možné zapojiť sa zaslaním odpovede zo svojho osobného profilu vo forme komentáru pod súťažný príspevok publikovaný na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram a zároveň splnením podmienok súťaže, uverejnených v súťažnom príspevku. Výhercov organizátor po uverejnení výsledkov kontaktuje cez súkromnú správu na Instagrame.
  2. Organizátor zabezpečí zaslanie výhry po potvrdení osobných údajov a súhlasu na ich spracovanie na adresu sutaz@podcastroka.sk. Pokiaľ výherca neodpovie do 3 dní od prijatia súkromnej správy organizátora, výhra prepadá a organizátor má právo vyžrebovať náhradného výhercu.
  3. Každý záujemca o účasť v súťaži berie na vedomie a súhlasí s tým, že na účely súťaže v prípade výhry je nevyhnutné poskytnutie svojej e-mailovej adresy, mena a priezviska, adresy bydliska a telefónneho čísla, ktorých spracúvanie sa riadi pravidlami pre spracúvanie osobných údajov účastníkov uvedených v týchto pravidlách súťaže.
 8. Určenie výhercov a spoločné ustanovenia k výhram
  1. Výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.
  2. Žrebovanie sa uskutoční 21.6.2024 (viď čl.5, bod 1. vyššie).
  3. Do vyhodnotenia súťaže je účastník prostredníctvom komentára zaradený aj opakovane za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v čl. 3, bod 2. tohto štatútu.
  4. Organizátor súťaže upozorňuje výhercov, že ich výhra môže podliehať dani z príjmu fyzických osôb, príp. ďalším odvodovým povinnostiam v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, pričom výherca sám zodpovedá za splnenie si týchto povinností vyplývajúcich mu z prevzatej výhry.
  5. Výhercovia berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto súťaži. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.
  6. Za výhru nie je možné nárokovať si finančnú náhradu a výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, ak nebude osobitne dohodnuté inak.
  7. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora súťaže, partnera alebo akejkoľvek tretej osoby.
 9. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
  1. Mená výhercov budú zverejnené po skončení súťaže na oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram. O výhre budú výhercovia informovaní prostredníctvom súkromnej správy zaslanej profilu, z ktorého bol odoslaný komentár, ktorým sa do súťaže zapojili (viď. čl. 7, bod 1. súťažných podmienok).
  2. Odovzdanie výhry dohodne organizátor s výhercom. Výherca je povinný do 48 hodín od doručenia informácie o výhre poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť pri odovzdávaní výhier, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a bude určený náhradný výherca. Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť a potvrdiť splnenie súťažných podmienok. V sporných prípadoch o práve výhercu na výhru, alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto právach.
  3. Odovzdanie výhry výhercovi sa uskutoční priebežným zasielaním na adresu bydliska výhercu počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, alebo podľa dohody s organizátorom.
  4. Výhra bude výhercovi odovzdaná po overení splnenia všetkých náležitostí a podmienok súťaže.
 10. Zodpovednosť organizátora súťaže
  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 11. Vylúčenie zamestnancov organizátora súťaže a ďalších subjektov
  Súťaže sa nemôžu ako účastníci zúčastniť zamestnanci ani iné osoby, ktoré sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľajú, ani osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka).
 12. Osobné údaje
  1. Spracovanie osobných údajov účastníkov v súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “zákon”). Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov organizátorom sú dostupné na webových stránkach organizátora v dokumente Ochrana osobných údajov.
  2. Pre prípad, že sa účastník stane výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých kontaktných údajov na účely odovzdania výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  3. Údaje zo súťaže budú uchovávané po dobu 12 mesiacov a informácia o účasti v súťaži po obdobie 3 rokov.
  4. Pokiaľ v týchto pravidlách nie je uvedené inak, alebo ak účastník súťaže neudelí organizátorovi ďalší výslovný súhlas, budú osobné údaje získané od účastníka v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže. Právnym titulom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, resp. súhlas dotknutej osoby – článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.
  5. Účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú z nariadenia, t.j. s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj prípadný súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora odvolať, že má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z článku 13 a nasl. nariadenia. Organizátor môže spracovaním osobných údajov poveriť aj tretiu osobu (sprostredkovateľa), a to aj bez súhlasu účastníkov súťaže.
  6. Účastník ako dotknutá osoba má nasledujúce práva spojené so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré si môžu uplatniť u organizátora akýmkoľvek spôsobom, najmä písomne ​​na adrese sídla organizátora alebo e-mailu: sutaz@podcastroka.sk. Účastník má najmä právo na prístup k osobným údajom spočívajúce v práve na informáciu (bezplatne na základe žiadosti), ktoré ich osobné údaje organizátor spracováva, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie, spracovania, na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu výhercu nemá vplyv na výhru v súťaži), či právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk/uoou/).
  7. Výherca účasťou v súťaži udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, fotografií z procesu využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke organizátora a oficiálnom profile @podcastroka na sociálnej sieti Instagram organizátora a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch za účelom propagácie organizátora. Svoj súhlas môže odvolať zaslaním žiadosť a e-mailovú adresu sutaz@podcastroka.sk.
  8. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách a na webovej stránke organizátora.
 13. Osobitné a záverečné ustanovenia
  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek účastníka, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek účastníka, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke organizátora.

V Banskej Bystrici dňa 13.6.2024
okto.digital s.r.o., organizátor